BACK

Chanel

Coco Crush

By Thurstan Redding

Model Liu Wen

Model Jing Boran

Styled by Eliza Conlon

Make up by Nick He

Hair by Liu Xue Meng

Hair & make-up by Zhang Zhe Lun

Set design by Lu Yang

Production